Mathematics
Mathematics

Mathematics

Answer # 01

(2x + y)2

= (2x + y) (2x + y)

= (4x2 + 4xy + y2)

Answer # 02

Import of petroleum = 35x3 - 524x2 + 208x + 6055

Export of petroleum = -x3 + 12x2 + 29x + 183

To find the difference between the imported and the exported petroleum, subtract export from import.

Import of petroleum - Export of petroleum

(35x3 - 524x2 + 208x + 6055) - (-x3 + 12x2 + 29x + 183)

The final polynomial is 36x3 - 536x2 + 179x + 6238

Answer # 03

(a8 b7) (a3 b5)

= a8 a3 b5 b7

= a11 b12

Answer # 04

Yes

Answer # 05

5.91 x 10-5 ...
Related Ads